Na?e trhy

Prehra? video

Európska jednotka vo výrobe plastových obalov

Schoeller Allibert vyvíja, navrhuje a vyrába prepravné plastové obaly (RTP) viac ne? 50 rokov. Máme bohaté skúsenosti v predaji širokého sortimentu plastových produktov pre rôzne odvetvia. V?aka tomu sme schopní vám poskytnú? kompletný servis vrátane riešenia na mieru vaším potrebám.

Timeline
Viete, ?o h?adáte?Kontakty
 1. 360 ° Rie?enie

  Kompletny servis vo vratnych plastovych obalovych rie?ení

 2. Zní?enie nákladov

  Zní?enie nákladov na dopravu a balenie

 3. Kvalita a udr?ate?nos?

  Vyvoj vratnych obalov

 4. Vedúci v oblasti inovácií

  Inovatívne plastové obalové systémy pre lep?í svet

Tankgo? rad v spolo?nosti Plainsur

Pre?ítajte si prípadovú štúdiu v spolo?nosti Plainsur: ako bezpe?ná a ?istá flotila IBC mô?e zvýši? povedomie o zna?ke a obchodu?

Viac informácií tu ?ítajte viac

Najnov?ie správy

Viac novinek

Recyklovate?né plastové obaly

Schoeller Allibert sa zameriava na produkciu plastových prepraviek, kontajnerov a paliet. Plastové obaly sú ur?ené predovšetkým pre oblas? skladovania a logistiky. Práve pre tieto sektory vytvárame efektívne riešenie, ktoré maximálne zni?ujú energetické, priestorové a logické  náklady.

Všetky plastové obaly sú recyklovate?né. V?aka dlhodobej ?ivotnosti a odolnosti sú ideálnym materiálom, ktorý vy?aduje minimálnu dr?bu. Plastové obaly sú ve?mi ?ahké, zároveň však disponujú ve?kým objemom a nadštandardnou nosnos?ou. V?aka špeciálnej úprave povrchu sú ve?mi hygienické a sú vyu?ívané aj pre skladovanie potravín.

Vo firemnom portfóliu nájdete rôznej ve?kosti, farby,  a typu obalov – pevné, skladacie, stohovacie, zasúvacie. Schoeller Allibert je dnes medzinárodná spolo?nos?, ktorá sa právom radí  medzi lídrom vo výrobe plastových obalov.

Viac informácií
Schoeller Allibert pillars

Prehla? produktov Zavrie?

Zavrie?
Zavrie?
国产在线综合色视频,亚洲 欧美 国产 综合视频,亚洲 欧美 国产 综合在线视频